Wilhelmsen Iqbal
—《灵枢•经脉第十》 凡此十五络者,实则必见,虚则必下,视之 不见,求之上下。人经不同,络脉异所别也。
——《灵枢•经脉第十公 夫十二经脉者,人之所以生,病之所以成, 人之所以治,病之所以起,学之所始,工之所止 也。
——《灵枢•经别第十一》 九针之玄,要在终始,故能知终始,一言而 毕,不知终始,针道咸绝。
—《灵枢•根结第五》 能知六经标本者,可以无惑于天下。
——《灵枢•卫气第五十二》 不明十二经络,开□动手便错。

—《灵枢•经脉第十》 凡此十五络者,实则必见,虚则必下,视之 不见,求之上下。人经不同,络脉异所别也。 ——《灵枢•经脉第十公 夫十二经脉者,人之所以生,病之所以成, 人之所以治,病之所以起,学之所始,工之所止 也。 ——《灵枢•经别第十一》 九针之玄,要在终始,故能知终始,一言而 毕,不知终始,针道咸绝。 —《灵枢•根结第五》 能知六经标本者,可以无惑于天下。 ——《灵枢•卫气第五十二》 不明十二经络,开□动手便错。

· 2 min read
 肝脏发生热病,左颊部先见赤色;心脏发生热病,额部先见赤色;脾脏发生热病,鼻部先见赤色;肺脏发生热病,右颊部先见赤色,肾脏发生热病,颐部先见赤色。病虽然还没有发作,但面部已有赤色出现,就应予以刺治,这叫做“治未病”。热病只在五脏色部所在出现赤色,并未见到其他症状的,为病尚轻浅,若予以及时治疗,则至其当旺之,病即可愈;若治疗不当,应泻反补,应补反泻,就会延长病程,虚通过三次当旺之日,始能病愈;若一再误治,势必使病情恶化而造成死亡。诸脏热病应当汗出的,都是至其当旺之日,大汗出而病愈

肝脏发生热病,左颊部先见赤色;心脏发生热病,额部先见赤色;脾脏发生热病,鼻部先见赤色;肺脏发生热病,右颊部先见赤色,肾脏发生热病,颐部先见赤色。病虽然还没有发作,但面部已有赤色出现,就应予以刺治,这叫做“治未病”。热病只在五脏色部所在出现赤色,并未见到其他症状的,为病尚轻浅,若予以及时治疗,则至其当旺之,病即可愈;若治疗不当,应泻反补,应补反泻,就会延长病程,虚通过三次当旺之日,始能病愈;若一再误治,势必使病情恶化而造成死亡。诸脏热病应当汗出的,都是至其当旺之日,大汗出而病愈

· 2 min read
第四个病人是慢性萎缩性PJ炎的病人,我按其至阳、灵 台,压痛非常明显,胃俞也有明敁压痛,因系外地病人,先为 之在上穴拔罐,嘱其回家后每口照此罐印拔10〜15分钟,并 处以辛开苦降中药与服。处理完毕后,我对学生说:“取至阳、 灵台本于《灵枢•杂病第二十六》,脾胃关系密切但又有不同, 《素问•太阴阳明论篇》和《灵枢•五邪第二十》等曾专论之, 治脾病宜甘温,治胃病宜辛开苦降,《伤寒论》的五泻心汤就 是辛开苦降。”

第四个病人是慢性萎缩性PJ炎的病人,我按其至阳、灵 台,压痛非常明显,胃俞也有明敁压痛,因系外地病人,先为 之在上穴拔罐,嘱其回家后每口照此罐印拔10〜15分钟,并 处以辛开苦降中药与服。处理完毕后,我对学生说:“取至阳、 灵台本于《灵枢•杂病第二十六》,脾胃关系密切但又有不同, 《素问•太阴阳明论篇》和《灵枢•五邪第二十》等曾专论之, 治脾病宜甘温,治胃病宜辛开苦降,《伤寒论》的五泻心汤就 是辛开苦降。”

· 9 min read